• schuimparty Hepapolos kermis Heel

  • EHBO bij evenementen

  • Eerste Hulp Bij Ongelukken

  • EHBO bij evenementen

  • Geslaagden jeugd EHBO-B 2018

  • EHBO cursus

  • Jozefrun 2017

  • Schuttersfeest Thorn 2016

Copyright 2021 - EHBO Heel

Huishoudelijk reglement

Artikel 18 (van de statuten)

  1. 1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
  2. 2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
  3. 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Huishoudelijk reglement per 11 april 2019

Artikel 1

Voor het gebruik van eigen voertuig voor de EHBO wordt een vergoeding verstrekt van €0,30 per km. Vergoeding wordt alleen toegekend bij vooraf toestemming van het bestuur.

Artikel 2

Het bestuur mag als waardering een maal per jaar met partner op kosten van de vereniging gaan uit eten, met een maximum van €100, - per zittend bestuurslid.

Artikel 3

Bij verstrekking van een factuur aan bedrijfsleden aangaande contributie of lesgelden wordt het factuur bedrag met 100% van het oorspronkelijke bedrag verhoogd.

Artikel 4

Leden waarvan het diploma niet meer verlengd kan worden omdat ze niet kunnen aantonen competent te zijn, krijgen automatisch de status donateur. Voor deze donateurs wordt jaarlijks het geldende contributiebedrag middels automatisch incasso ingehouden. De leden worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Met schriftelijk wordt hier bedoeld, op papier per post of digitaal per E-mail.

Artikel 5

Het innen van contributies, lesgelden e.d. wordt uitsluitend door middel van automatische incasso uitgevoerd.

Artikel 6

Puntensysteem voor vrije contributie:
Leden kunnen punten verdienen door deel te nemen aan evenementen. Per deelname van minimaal 3 uur wordt een punt toegekend. Bij 1 punten is het lid een jaar contributie vrij. Punten worden ook toegekend bij de pleisteractie. Een lid kan per gelopen bus een punt verdienen. Punten vervallen na een jaar.

Artikel 7

Onderscheidingen
Alleen actieve leden met een geldig diploma of certificaat komen in aanmerking voor een onderscheiding.

 

Op dit moment werken wij aan een nieuwe planning om weer te starten met cursussen en herhalingslessen.
f t g m