• schuimparty Hepapolos kermis Heel

  • AED cursus

  • Eerste Hulp Bij Ongelukken

  • EHBO bij evenementen

  • Geslaagden jeugd EHBO-B 2018

  • EHBO cursus

  • Jozefrun 2017

  • Schuttersfeest Thorn 2016

Copyright 2023 - EHBO Heel

Cookies

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

Tracking cookies

Als de cookies ook bij bezoek aan een andere website kunnen worden uitgelezen, noemen we dit tracking cookies. Met deze cookies kunnen organisaties het internetgedrag van mensen door de tijd heen volgen.

Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen.

Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen (profiling) en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wettelijke regels voor cookies

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Dat zijn in de eerste plaats regels uit de Telecommunicatiewet (Tw).

Maar op tracking cookies (in combinatie met overige gegevens die over het websitebezoek worden verzameld) is ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Uitleg over de wettelijke eisen aan andere soorten cookies is te vinden op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Huishoudelijk reglement

Artikel 18 (van de statuten)

1.    De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2.    Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3.    Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Huishoudelijk reglement per 24 september 2020

Artikel 1

Voor het gebruik van eigen voertuig voor de EHBO wordt een vergoeding verstrekt van €0,30 per km. Vergoeding wordt alleen toegekend bij vooraf toestemming van het bestuur.

Artikel 2

ALV 11 april 2019

Het bestuur mag als waardering een maal per jaar met partner op kosten van de vereniging gaan uit eten, met een maximum van €50, - per persoon.

Artikel 3

Bij verstrekking van een factuur aan bedrijfsleden aangaande contributie of lesgelden wordt het factuur bedrag met 100% van het oorspronkelijke bedrag verhoogd. Bedrijfsleden, zijn leden waarvan de factuur direct door een bedrijf of instantie wordt betaald.

Artikel 4

Leden waarvan het diploma niet meer verlengd kan worden omdat ze niet kunnen aantonen competent te zijn, krijgen automatisch de status donateur. Voor deze donateurs wordt jaarlijks het geldende contributiebedrag middels automatisch incasso ingehouden. De leden worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Met schriftelijk wordt hier bedoeld, op papier per post of digitaal per E-mail.

Artikel 5

Het innen van contributies, lesgelden e.d. wordt uitsluitend door middel van automatische incasso uitgevoerd.

Artikel 6

ALV dd. 28 maart 2018

Puntensysteem voor vrije contributie:
Leden kunnen punten verdienen door deel te nemen aan evenementen. Per deelname van minimaal 3 uur wordt een punt toegekend. Bij 1 punten is het lid een jaar contributie vrij. Punten worden ook toegekend bij de pleisteractie. Een lid kan per gelopen bus een punt verdienen. Punten vervallen na een jaar.

Artikel 7

ALV dd. 24 september 2020

Algemene Ledenvergadering.
De algemene ledenvergadering kan, indien niet anders mogelijk, via online video-vergaderen gehouden worden.

f t g m