• schuimparty Hepapolos kermis Heel

 • AED cursus

 • Eerste Hulp Bij Ongelukken

 • EHBO bij evenementen

 • Geslaagden jeugd EHBO-B 2018

 • EHBO cursus

 • Jozefrun 2017

 • Schuttersfeest Thorn 2016

Copyright 2023 - EHBO Heel

Meldprotocol ongewenst gedrag

Binnen EHBO-vereniging Heel vinden we het heel belangrijk dat iedereen zich prettig en veilig voelt. We willen een veilige omgeving creëren en grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm ook, voorkomen. Daarnaast willen we adequaat handelen als het desondanks toch gebeurt. Wanneer je EHBO verleent, maar ook tijdens de oefensituaties, kom je dichtbij elkaar en is fysiek contact onvermijdelijk. Des te belangrijker is het om respectvol met elkaar om te gaan en je ervan bewust te zijn dat slachtoffers zich in een kwetsbare positie bevinden. Bestuur en leden zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer, waarin eenieder zich veilig voelt om te leren en om hulp te verlenen en ontvangen.

Grensoverschrijdend gedrag, wat is dat?

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we gedrag dat een ander als onprettig of bedreigend kan ervaren. Zoals agressie, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Het kan uiteenlopen van ongepaste opmerkingen, pesten, agressief of seksueel overschrijdend gedrag.

Voor wie is dit protocol bedoeld?

Het protocol biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol heeft betrekking op grensoverschrijdend gedrag in het contact tussen leden, (volwassen en jeugdleden), instructeurs, bestuursleden en andere betrokkenen.

Grensoverschrijdend gedrag en dan?

Wanneer je slachtoffer of getuige bent van grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk om dit te melden bij een van de bestuursleden. Het bestuur van EHBO Heel is er verantwoordelijk voor om zo zorgvuldig en objectief mogelijk met elke melding om te gaan. Indien nodig zal het bestuur een beroep doen op externe deskundigen.

Verwachtingen ten aanzien van leden

Alle leden hebben een taak in het signaleren van (vermoedens van) seksueel misbruik en ongewenst gedrag. Ze moeten niet alleen de grovere vormen serieus nemen, maar ook de zogenaamde ‘kleinere’ grensoverschrijdingen. Wanneer leden getuige zijn van mildere vormen van grensoverschrijdend gedrag, hebben ze hierin een eigen verantwoordelijkheid: spreek de betreffende persoon of personen hierop aan en treed corrigerend op. Wanneer het gedrag niet stopt of dermate ernstig is, meld dit dan bij het bestuur.

Ik heb iets gemeld en nu?

Als je iets gemeld hebt bij het bestuur is het afhankelijk van de inhoud van de melding wat de vervolgstappen zullen zijn. Hierin wordt zo zorgvuldig en objectief mogelijk gehandeld. De privacy van zowel melder als beschuldigde wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Indien nodig worden externe deskundigen erbij betrokken.
Van bestuursleden en betrokkenen wordt verwacht dat ze zeer zorgvuldig omgaan met de informatie en deze niet delen met derden. Zo wordt voorkomen dat er meer personen bij een zaak worden betrokken dan voor een zorgvuldige behandeling noodzakelijk is. Er moet worden voorkomen dat geruchten ontstaan en iemand al bij voorbaat als ‘schuldig’ wordt bestempeld. Het delen van informatie kan daarnaast een eventuele strafrechtelijke procedure belemmeren.

Als vast is komen te staan dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, neemt het bestuur een besluit over de te ondernemen actie richting de pleger. Die acties kunnen uiteenlopen van een waarschuwend gesprek, het opzeggen van lidmaatschap en in het uiterste geval het royeren van een lid. Voor de duidelijkheid: dit staat uiteraard los van het recht van het slachtoffer om aangifte tegen de pleger te doen.

 

Tot slot

Natuurlijk hopen we bovenstaande situaties zoveel mogelijk te voorkomen. We rekenen op jullie betrokkenheid en verantwoordelijkheid om samen te zorgen voor een goede omgeving waarbinnen we samen kunnen leren en waar nodig slachtoffers kunnen helpen.

Bestuur EHBO Heel

24 december 2019

Privacy policy

EHBO Heel,

gevestigd aan Pater Doktor Neijensstraat 2a

6097 CL Heel,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Pater Doktor Neijensstraat 2a

6097 CL Heel
+31 (0) 6 -2350 4360

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I https://www.ehboheel.nl

De voorzitter van EHBO Heel is de Functionaris Gegevensbescherming van EHBO Heel. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

EHBO Heel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

EHBO Heel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • tijdens activiteiten uitgevoerd door EHBO Heel kunnen sfeer foto en video opnames gemaakt worden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

EHBO Heel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen, SMSen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Herkenbaarheid bij herhalingslessen en evenementen (profielfoto)
 • Voor sfeer en cursus doeleinden foto en video.

Geautomatiseerde besluitvorming

EHBO Heel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EHBO Heel) tussen zit. EHBO Heel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Ledenadministratie Banster

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EHBO Heel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia                                 >                                          Bewaartermijn 7 jaar

Adres                                         >                                         Bewaartermijn 7 jaar

Certificaat en diploma gegevens mbt hulpverlening>           Bewaartermijn 7 jaar

Facturen>                                                                              Bewaartermijn 7 jaar

Reden

 • Heraanmelden van leden die zich bedenken.
 • Wijzigen gegevens bij EHBO Limburg
 • Subsidieaanvraag gemeente
 • Financiele wettelijke bewaartermijn van 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

EHBO Heel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EHBO Heel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

EHBO Heel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. EHBO Heel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account in “Mijn EHBO”. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze vereniging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. EHBO Heel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

EHBO Heel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EHBO Heel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de voorzitter van EHBO Heel via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontstaan

Hoe het allemaal begon.

EHBO Heel is in de 50 -er jaren mede ontstaan uit de behoefte dat er toentertijd een rampen / hulpplan opgesteld diende te worden.

Al eerder in 1952 gaf dr. Verstraelen een EHBO cursus aan de zusters van Huize Klein Bethlehem, waaraan ook enkele dorpsbewoonsters konden deelnemen. Het examen was niet officieel, maar werd door dr. Verstraelen, onder het toeziende oog van burgemeester Bongaerts en pastoor Kengen afgenomen.

Lees meer: Ontstaan

f t g m